Education

Medical School
Voronezh State Medical Academy (1998)
Residency
Voronezh State Medical Academy (2000), Psychiatry
Residency
UT Southwestern Medical Center (2012), Psychiatry