Education

Medical School Voronezh State Medical Academy (1998)
Residency Voronezh State Medical Academy (2000), Psychiatry
Residency UT Southwestern Medical Center (2012), Psychiatry