Research Interest

  • Cholesterol Metabolism

Publications

Featured Publications LegendFeatured Publications

Structure and mechanism of the uracil transporter UraA.
Lu F, Li S, Jiang Y, Jiang J, Fan H, Lu G, Deng D, Dang S, Zhang X, Wang J, Yan N Nature 2011 Apr 472 7342 243-6
Structure of a fucose transporter in an outward-open conformation.
Dang S, Sun L, Huang Y, Lu F, Liu Y, Gong H, Wang J, Yan N Nature 2010 Oct 467 7316 734-8